FORRETNINGSBETINGELSER

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter
1.    Anvendelse
1.1    Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om MMM Design v/Marina Petri Poulsens, CVR-nummer 27563805, (”Virksomheden”) produkter.

2.    Tilbud og aftalegrundlag
2.1    Tilbud. Tilbud er bindende for Virksomheden i 14 dage fra tilbuddets dato af regne.
2.2    Aftale. Aftale er indgået, når kundens skriftlige accept er modtaget af Virksomheden. I tilfælde, hvor kunden ikke har givet udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Virksomheden har afgivet ordrebekræftelse af modtaget bestilling. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.3    Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.    Pris og betaling
3.1    Pris. Prisen er kr. 800,00 pr. time + moms, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
3.2    Alle priser er ekskl. moms og levering.
3.3    Har kunden anmodet Virksomheden om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Virksomheden berettiget til at få dette arbejde betalt. Grafiske designopgaver debiteres som minimum med én times arbejde.
3.4    Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Virksomheden berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
3.5    Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Virksomheden berettiget til at kræve betaling for:
    • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, kunden har givet Virksomheden, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
    • Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
    • Ekstraarbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
    • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
    • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
    • Ekstraarbejde som følge af at Aftalegrundlaget ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.
3.6    Har kunden anmodet om Virksomheden om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er Virksomheden berettiget til at få dette arbejde betalt.
3.7    Betaling. Betaling sker på den, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdato.
3.8    På Virksomhedens anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikker-hed for betaling.
3.9    Ved udeblivelse af betaling efter skriftlig rykkerprocedure, forbeholder Virksomheden sig retten til anmeldelse hos RKI.

4.    Forsinket betaling
4.1    Rente. Hvis kunden undlader at betale en fak-tura for produkter rettidigt af årsager, som Virk-somheden er uden ansvar for, har Virksomhe-den ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
4.2    Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller andre ydelser senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 4.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller til-knyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.    Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
5.1    Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
5.2    Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
5.3    Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
5.4    Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.    Levering
6.1    Leveringsbetingelse. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden.
6.2    Hvis opfyldelse af Virksomhedens leveringsforpligtelse fordyres, er Virksomheden forpligtet til at opfylde leveringsbetingelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af Virksomheden beregnede merpris.
6.3    Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Virksomhedens leveringstidspunkt ifølge udarbejdet tidsplan over projektet.

7.    Forsinket levering
7.1    Meddelelse. Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

8.    Ansvar
8.1    Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
8.2    I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Virksomheden intet ansvar, hvor forsinkelsen skyldes:
    • Fejl i beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
    • Arbejdskonflikter af enhver art.
    • I øvrigt enhver omstændighed som Virksomheden ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, rekvirering, oprør, uroligheder og anden lignende force majeure situationer.
8.3    Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af pkt. 8.2 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller mangelfuld udførelse af de i pkt. 8.2 nævnte omstændigheder eller Virksomhedens ophør.
8.4    Virksomheden hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, i tilfælde af mangler eller forsinkelse af det leverede.
8.5    Virksomheden har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrig formgivning eller andet der kan være underlagt tredjemands rettigheder. Pådrager Virksomheden sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Virksomheden skadesløs for et sådant ansvar.
8.6    Virksomheden har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er Virksomhedens, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Virksomheden har udført.

9.    Immaterielle rettigheder
9.1    Ophavsret. Ophavsretten til de af Virksomheden udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Virksomheden og må ikke uden Virksomhedens godkendelse overlades til tredjemand.
9.2    Hvad Virksomheden har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen af Virksomhedens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

9.3    Det i pkt. 9.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

10.    Fortrolighed
10.1    Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
10.2    Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
10.3    Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

11.    Mangler
11.1    Mangler. Virksomheden har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
11.2    Kunden er ikke berettiget til at prisafslag eller til at nægte, at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
11.3    Ved enhver tryksagsproduktion har Virksomheden ret til enhver over- eller underlevering på indtil 10 % af aftalt oplag mod regulering af købesummen.
11.4    Kunden er ansvarlig for straks, eller senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen, at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Virksomheden er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

12.    Underleverandør
12.1    Underleverandør. Virksomheden er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos en underleverandør.

13.    Gældende ret og værneting
13.1    Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
13.2    Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

MMM design - April 2019