FORRETNINGSBETINGELSER
PRISER
Timeprisen er kr. 750,00 med mindre andet er aftalt. Alle priser er ex. moms. Alt arbejde ud over tilbud faktureres særskilt på basis af medgået tid og omkostninger.

TIDSPLAN OG PROJEKTSTYRING
Tidsplaner udarbejdes af MMM design, der også står for projektstyring og planlægning i forhold til eventuelle underleverandører.

EKSTERNE OMKOSTNINGER
Bude, udlæg, indkøb og øvrige opgaverelaterede omkostninger faktureres særskilt. Der kræves som udgangspunkt forudbetaling ved større omkostninger.

MATERIALE FRA KUNDER
Tekst fra kunder skal leveres i wordformat efter kundens endelige korrektur. Billed- og grafik materiale leveres i korrekt format og opløsning (grafikfiler i EPS-format, billedmateriale som JPEG- eller TIFF-filer i 100%/300 dpi). Billedbehandling og justering af fremsendt materiale udover det aftalte, afregnes pr. medgået tid.

KORREKTUR
I prisen er én enkelt korrekturgang. Ekstra korrekturgange afregnes særskilt pr. medgået tid, med mindre andet er aftalt.

PROGRAMMERING OG OPSTART AF SOCIALE MEDIER
Opstart af sociale medier, programmering håndtering af domænenavn, webhotel og opload af site afregnes særskilt pr. medgået tid.

MØDER OG REJSEOMKOSTNINGER
Mødetid er budgetteret på basis af erfaringer. Møder og mødetid derudover faktureres særskilt. Rejseudgifter faktureres særskilt efter bilag.

OPHAVSRET
Ophavsretten til det af MMM design udarbejdede projektmateriale tilkommer MMM design i henhold til gældende regler for ramme- og
projektaftaler. Kunden har således alene brugsret til det udarbejdede, godkendte og fakturerede materiale.

KONKURRENCEOPLÆG
Ophavsretten til konkurrenceoplæg tilfalder MMM design, og kan ikke overtages og viderebearbejdes af konkurrencestiller, uden MMM designs samtykke. Konkurrenceoplæg skal udvikles og implementeres i samarbejde med MMM design, medmindre andet er aftalt.

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsfristen er 10 dage. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,00.

MMM design - Januar 2017